کارشناسی ارشد پیوسته

مهندسی معماری و شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران، ایران (1383)

معدل 17.5 از 20

عنوان پایان نامه: مرکز تحقیقات و فناوری پسته ایران